Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu leka Trogarzo (ibalizumab-uiyk), novi antiretrovirusni lek za odrasle sa HIV-om, kod kojih HIV infekcija se ne može sa uspehom lečiti drugim terapijskim protokolima. Trogarzo se primenjuje intravenski u jednoj dozi svake dve nedelje, I koristi se u kombilaciji sa drugim antiretrovirusnim lekovima.

 

Dok se većina pacijenata sa HIV-om može uspešno lečiti korišćenjem kombinacije dva ili više antiretrovirusnih lekova, dotle mali procenat pacijenata pokazuje multirezistentnost na primenjene terapijske protokole, označavajući ove pacijente kao visoko rizične za sve HIV-povezane komplikacije pa I progresiju bolesti ka smrtnom ishodu.

Sigurnost I efikasnost leka Trogazgo ispitana je kroz kliničku studiju na preko 40 teško obolelih pacijenata sa multirezistentom HIV-1 infekcijom, kod kojih je visok nivo virusa (HIV-RNA) u krvi I pored upotrebe antiretrovirusnih lekova. Mnogi od ovih pacijenata su prethodno bili tretirani sa 10 I više antiretrovirusnih lekova. Tokom primene leka kod većine je zapažen znatni pad u vrednosti nivoa HIV-RNA u krvi. Nakon 24 nedelje primene leka kod 43% pacijenata postignuta je HIV-RNA supresija.

Mađu najčešće prijavljivanim neželjenim efektima terapije navode se dijareja, mučnina, svrab.

Lek je proizvod farmaceutske kompanije TaiMed Biologics USA Corp.


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Hipertenzivna bolest srca (HBS)

Nekontrolisano povećanje krvnog pritiska vodi različitim promenama strukture srčanog misića, koronarnih arterija i sprovodnog sistema srca. Klinički se ove promene ispoljavaju kao angina ili infarkt miokarda, srčana aritmija i srčana...

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...

Sinusna tahikardija

Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više.  EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali su R-R intervali kraći. Najčešći uzroci su vansrčani: fizički napor, emocije, febrilnost, hipoksija,...