Upoznavanje sa istinom o uzročno-posledičnoj interakciji osiromašenog uranijuma (OU) i bioloških sistema koja je zasnovana na odavno naučno verifikovanoj kancerogenosti i genotoksičnosti ovog alfa emitera - najpodmuklijeg "tihog ubice" od svih vrsta jonizujućeg zračenja - neophodan je preduslov za razumevanje još jednog među razlozima drastičnog linearnog povećanja stope oboljevanja i umiranja od tumora našeg naroda

Karcinom jednjaka je relativno redak tumor, čiini oko 1.5 % svih malignih tumora, a oko 10% od svih tumora tumora digestivnog sistema. Najčešće nastaje u dobi 55 do 65 godina, češće kod muškaraca, 6:1 u odnosu na žene. 

Histo-patološki je to PLANOCELULARNI KARCINOM; obično lokalizovan na fiziološkim suženjima ezofagusa. (Planocelularni karcinom je jedino prisutan na ezofagusu; sve ostale karcinoze gastrointestinalnog trakta su adenokarcinomi).

 Medijastinum (sredogruđe) je ispunjen masnim i vezivnim tkivom. Mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor. Medijastinum se deli na:

  1. Prednji medijastinum, čine ga: 

    prednje-gornji medijastinum (ispred traheje (dušnika)), 

    prednje-donji medijastinum (ispred srca)
  2. Srednji medijastinum: zona srca, traheje i velikih krvnih sudova i limfnih žlezda
  3. Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme