Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju.


DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban za održavanje normalne cirkulacije, a u postnatalnom životu njegovo perzistiranje predstavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka

Zbog većeg pritiska, krv stalno ide iz aorte u pulmonalnu arteriju, opterećujućI volumenom levu komoru i levu pretkomoru. Vremenom se može razviti plućna hipertenzija sa dispnejom.


Fizikalni nalaz:

  • U drugom međurebarnom prostoru levo, čuje se KONTINUIRANI ŠUM, počinje u sistoli (posle prvog tona) i nastavlja se bez pauze preko drugog tona u dijastoli i završava se pre prvog tona
  • Drugi ton je zato obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma, koji je praćen trilom. Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada. Širi se prema levoj klavikuli, jak je, oštar i grub


EKG:

  • hipertrofija LP i LK


Komplikacije:

  • U blagim slučajevima mana je asimptomatska.
  • Kratak i širok kanal, vać u ranom detinjstvu može usloviti PLUĆNU HIPERTENZIJU i dati sliku Eisenmengerovog sy
  • Česta komplikacije je INFEKTIVNI ENDOKARDITIS


Terapija:

  • Mana se jednostavno otkalanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...

Preekscitacijski sindrom (Wolf-Parkinson-White sindrom, WPW sindrom)

U normalnom srcu impulsi mogu do komora biti sprovedeni samo preko AV nodusa. Preeksitacija (aktivacija ranija od normalne) postoji kada impulsi iz pretkomora zaobolaze normalno AV zadržavanje, i brzo se sprovode...

Aritmije - Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa, blok leve grane, blok desne grane, hemiblok

Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa - Hisov snop je nastavak AV nodusa, koji se kasnije grana. Blokovi Hisovog snopa mogu biti kompletni ili nekompletni, a poremećaji prenosa kroz grančice nazivaju se desni i...