Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.

 

 1. NajčešćI defekt je tipa ”ostium secundum” (u predelu fossae ovalis)
 2. Drugi po učestalosti je ”ostium primumum”, lokalizovan na donjem delu septuma, a često obuhvata i rascep mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska).
 3. TrećI oblik defekta je ”sinus venosus defect” i često je udružen sa anomalnim ulivanjem plućnih vena.; Povećan pritisak u levoj komori (LK) dovodi do povećanja volumena u desnoj komori (DK)


Zbog većeg pritiska u levoj komori (LK) dolazi do levo-desnog (L-D) šanta. Ovaj dodatni volumen povećava volumen u desnoj komori (DK) i protok kroz pluća.


Klinička slika:

 • U detinjstvu su učestale respiratorne unfekcije
 • Ako je defekt većI: cijanoza pri plaču i naporu
 • Bolest se obično otkriva u odraslom dobu


Fizikalni nalaz:

 • Kod ↑ plućnog protoka čuje se SISTOLNI ŠUM nad pulmonalnom arterijom i ŠIROKO UDVOJEN 2. TON. Razmak uzmeđu dve komponente drugog tona je fiksni i ne menja se pri respiracijskim fazama.
 • Kod ostium primum sa rascepom mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska), može se čuti HOLOSISTOLNI REGURGITACIONI ŠUM


EKG:

 • pokazuje da postoji opterećenje desne komore volumenom
 • Postoji nepotpuni blok desne grane = RR’ u V1 i V2 sa širim i dubljim S u V5 i V6
 • Uz ovo može postojati i AV blok 1. stepena
 • Kod ASD tipa ostium primum postoji pored nepotpunog bloka desne grane i skretanje osovine ulevo (R u T, S u III)

 


Terapija:

 • Mana se lečI uspešno zatvaranjem septalnog defekta, što se savetuje kada je plućni protok dva puta (2x) veći od sistemskog
 • U kasnijem toku bolesti obično se javlja sekundarna plućna hipertenzija: porast pritiska u desnoj komori, a samim tim i u desnoj pretkomori pritisak postaje veći nego u levoj pretkomori, pa dolazi do inverzije šanta, tj nastaje desno-levi (D-L) šant, što izaziva cijanozu

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 

 


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Sinusna tahikardija

Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više.  EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali su R-R intervali kraći. Najčešći uzroci su vansrčani: fizički napor, emocije, febrilnost, hipoksija,...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća)

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća) - Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na...