PARADUODENALNI PANKREATITIS - Ovaj tip pankreatitisa je u literaturi opisan pod raznim imenima, što predstavlja različite oblike ove inflamacije pankreasa: cistična distrofija heterotopičnog pankreasa, periampularna cista zida duodenuma, groove-pankreatitis, pankreasni hamartom duodenalnog zida i paraduodenalni pankreatitis. 

Adsaz i Zamboni su predložili termin paraduodenalni pankreatitis.

Klinički, ova pankreasna inflamacija se predominantno javlja kod muškaraca (40 do 50 godina) sa anamnezom ekscesivnog konzumiranja alkohola. Glavni simptom je jak bol u gornjim partijama trbuha, postprandijalno povraćanje i mučnina usled stenoze duodenuma i gubitak telesne tezine. Ikterus se razvija kod priblizno 20% pacijenata. Imidžing tehnike mogu otkriti cistične promene u zidu duodenuma, kalcifikacije paraduodenalnog pankreasnog tkiva, pseudocistu u zidu duodenuma, tumor u regiji između duodenuma i pankreasa, kao i nepravilnosti pankreasnog duktusa u glavi pankreasa.

PATOLOGIJA. Postoji zadebljanje i ožiljavanje zida duodenuma koje zahvata i okolno tkivo glave pankreasa, posebno u delovima koji odgovaraju papili minor i/ili cistične promene nalik situ u zidu duodenuma sa perifokalnom hroničnom inflamacijom. Ciste sadrže bistru tečnost, ali mogu sadržati i više granuliranog beličastog materijala, pa čak i kalkuluse. Neke od cista mogu biti i po nekoliko santimetara u dijametru. Fibrozno tkivo koje se razvija u zidu pankreasa i zahvata kanal između zida i pankreasnog tkiva može komprimovati i dislocirati zajednički žučni vod. Mikroskopski, hronični inflamatorni proces se nalazi u submukozi, dubljim slojevima zida duodenuma i okolnom pankreasnom tkivu. Tipično, postoji nekoliko malih fokusa nekroze koji su okruženi gustom proliferacijom mioidnih ćelija, koje pokazuju sve karakteristike miofibroblasta i pozitivne su na mišićne markere. Ova promena je najprominentnija u predelima koji odgovaraju submukozi papile minor. Između mioidnih proliferacija se mogu nalaziti cistični duktalni elementi, acinusni lobulusi i neka ostrvca, kao i nervi. Pored cistično dilatiranih duktusa, često postoje pseudocistične lezije koje su ispunjene acidofilnim materijalom i ograničene granulacionim tkivom sa reakcijom tipa „oko stranog tela” gigantskih ćelija. Povremeno, postoje grupe eozinofila, čest nalaz koji je u vezi sa inflamatornim promenama i hiperplazijom Brunner-ovih žlezda, koja doprinosi zadebljanju duodenalne mukoze. Ukoliko se inflamatorni proces duodenalnog zida prenese na obližnji pankreas, celularna i fibrozna reakcija postaje manje intenzivna tako da centralni delovi glave pankreasa obično nisu zahvaćeni.

PATOGENEZA. Abuzus alkohola je izgleda precipitirajući faktor, s obzirom da većina pacijenata sa paraduodenalnim pankreatitisom su etiličari. Lokacija inflamatornog procesa ukazuje na to da mogu postojati neke anatomske varijacije u regiji papile minor, što ovaj predeo čini posebno osetljivim na alkohol. Zbog toga je jasno da postoji opstrukcija izlivanja na nivou papile minor, što se može videti kod određenih slučajeva pancreas divisum-a, kod kojeg se fetalni tip duktalne drenaže zadržava kod pankreasa odraslih. Činjenica da duodenalni zid često sadrži takozvano heterotopično pankreasno tkivo može ukazati na inkompletnu involuciju dorzalnog pankreasa u ovoj regiji te može doprineti opstrukciji izlivanja iz ovog predela.

 

 


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Sinoatrijalni (SA) poremećaji sprovođenja impulsa, SA blok, sick sinus sindrom

SINOATRIJALNI (SA) POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena.  Asimptomatski SA...

Aritmije - Komorske /ventrikularne/ aritmije, komorske ekstrasistole, ventrikularna tahikardija, lepršanje (flater) komora, treperenje (fibrilacija) komora

KOMORSKE (VENTRIKULARNE) ARITMIJE - Česta su pojava kod kardioloških bolesnika     Komorske ekstrasistole (VES) nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG: prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas ST-segment i...

Sinusna tahikardija

Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više.  EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali su R-R intervali kraći. Najčešći uzroci su vansrčani: fizički napor, emocije, febrilnost, hipoksija,...