Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

TROPSKI HRONIČNI PANKREATITIS - ne postoji formalna, široko prihvaćena definicija tropskog pankreatitisa. Na osnovu različitih prikaza tropskog hroničnog pankreatitisa, bolest bi se najbolje mogla okarakterisati kao posebni tip idiopatskog hroničnog pankreatitisa koji se sreće u tropskim predelima i koji obično pogađa mlade, često pothranjene osobe.