Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 Nakon višegodišnjeg istraživanja pankreasa, dijagnostički serumski marker za hronični pankreatitis nije dostupan. Obično se dijagnoza postavlja kombinacijom imidžing procedura, kao što su ultrasonografija i ERCP i testovi egzokrine i endokrine funkcije. Najjednostavniji neinvazivni test bi bio merenje egzokrinih pankreasnih enzima ili hormona u uzorcima krvi nakon gladovanja. Totalne serumske amilaze, za razliku od pankreasnih ili pljuvačnih izoamilaza, se rutinski mere od 1929. godine, ali su od male koristi za dijagnozu hroničnog pankreatitisa. Pošto se sekrecija amilaza u crevo u hroničnom pankreatitisu smanjuje, postavljena je hipoteza da se niske serumske amilaze mogu koristiti za dijagnozu hroničnog pankreatitisa. Nažalost, pankreasna izoamilaza je normalna kod mnogih pacijenata sa blagim do umerenim hroničnim pankreatitisom sa senzitivnošću od samo 60% i varijacijama od 12% do 100% u zavisnosti od inteziteta bolesti. Isti problemi se primenjuju na merenje lipaze i tripsina.